Over Ons

Hoe werken wij samen?

De gebruikersvereniging mijnCaress (GV) en PinkRoccade Healthcare (PRHC) werken al langere tijd samen op verschillende thema’s. Dit doen wij aan de hand van ons ‘samenwerkingsmanifest’. Dit Manifest beschrijft hoe we met elkaar om willen gaan en vormt de leidraad voor de invulling van de huidige en toekomstige samenwerking tussen de GV en PRHC. 

Een uitwerking van het manifest waarin het DNA van de gewenste samenwerking (“het wat”) en de wijze waarop hier concreet invulling aan wordt gegeven (“het hoe”) zijn terug te vinden op het besloten deel van de website. 

Onze leidraad voor samenwerking met PinkRoccade Healthcare
  1. Vanuit ons gemeenschappelijk belang bepalen we gezamenlijk de positionering, koers van mijnCaress als ook de (strategische) prioriteiten in de doorontwikkeling van mijnCaress. De GV en PRHC hebben hierin elk hun eigen verantwoordelijkheid zoals hieronder beschreven.
  2. De GV vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen en wensen van de gebruikersorganisaties van mijnCaress. Zowel op bestuurlijk, tactisch als operationeel niveau. De GV spant zich in om namens de gebruikersorganisaties telkens een eensluidend en consistent standpunt in te nemen.
  3. PRHC is verantwoordelijk voor het onderhoud, de doorontwikkeling en de levering van mijnCaress en bijbehorende diensten. PRHC creëert draagvlak bij de GV op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau en is eindverantwoordelijk in de uiteindelijke besluitvorming over prioriteiten en inzet van middelen.
  4. Als regel gaan de collectieve prioriteiten van de GV vóór op prioriteiten van individuele organisaties. Als van deze regel wordt afgeweken, zijn de GV en PRHC transparant over de afwijking en de redenen daarvoor.
  5. De werkafspraken die worden gemaakt tussen de GV en PRHC zijn leidend voor de afspraken tussen de individuele gebruikersorganisaties en PRHC. GV en PRHC bundelen hun krachten om (werk)processen in beider voordeel te optimaliseren en dragen deze optimalisaties uit naar alle leden.
  6. Zowel de leden van de GV als PRHC erkennen de rol en toegevoegde waarde van de GV en investeren hierin in termen van tijd en geld.
  7. De leden, GV en PRHC hebben allen belang bij stabiliteit in en groei van het ledenbestand van de GV en het klantenbestand van mijnCaress. We zullen ons gezamenlijk daarvoor inzetten.
  8. De individuele (financiële) belangen van gebruikersorganisaties worden gemanaged in de directe contractrelatie tussen gebruikersorganisatie en PRHC.
"Een goed gestructureerde gebruikersvereniging is super krachtig - ja, zelfs noodzakelijk - om goede software te kunnen maken."
Jurriaan Piek
General manager PinkRoccade